На кафедрі ТПВ започатковано ряд наукових шкіл та напрямків прикладного характеру:
  • підвищення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання методами оздоблювально-зміцнювальної обробки (засновник і керівник з 2002 року професор, д.т.н. П. О. Киричок). Ведуться наукові дослідження, одержано 20 авторських свідоцтв та патентів видано 3 монографії, захищено 2 докторські дисертації, (підготовлено ще 2), 3 кандидатські, опубліковано 102 статті та тези доповідей, розроблено програму спецкурсу, який внесено до навчального плану, видано підручник, методичні вказівки та запропоновано модуль дисципліни для Центру підготовки та підвищення кваліфікації фахівців при ВПІ НТУУ «КПІ»; залучаються аспіранти, студенти та магістранти до науково-дослідних робіт;
  • управління тиражестійкістю друкарських форм (засновник та керівник з 1975 року доцент О. Ф. Розум): ведуться наукові дослідження, відкрито аспірантуру, видано чотири монографії, захищено чотири кандидатські дисертації, опубліковано 85 статей; отримано 4 авторських свідоцтва; розроблено програму, курс дисципліни «Фізико-хімічні основи тиражестійкості друкарських форм», яка внесена до навчального плану; видано навчальний посібник, методичні вказівки до контрольної роботи, які використовуються також в Українській академії друкарства (УАД, м. Львів); запропоновано модуль дисципліни для Центру підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ВПІ НТУУ «КПІ»; залучаються студенти та магістранти до наукового пошуку;
  • розробка технологічних процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей машин та механізмів (засновник і керівник з 1984 року професор П. О. Киричок): захищено 2 докторські дисертації, опубліковано понад 100 статей, 2 монографії, отримано 16 авторських свідоцтв та патентів;
  • фізико-хімічні основи світлочутливості матеріалів (засновник і керівник з 1994 року професор В. П. Шерстюк): розроблено два спецкурси «Теоретичні основи фото- та копіювальних процесів», «Фізико-хімічні основи поліграфічного виробництва», видано монографію «Фотоперенос электрона и его прикладные аспекты», опубліковано 65 статей і тез, з них 3 публікації в зарубіжних наукових виданнях. До наукової роботи залучаються студенти і магістранти;
  • фізико-хімічні основи плоского друку (засновник і керівник у 1975–2000 роках доцент В. С. Лабінський): видано дві монографії, одержано 10 авторських свідоцтв СРСР, опубліковано 86 статей, тез доповідей;
  • спеціальні методи друку та технологія оформлення пакування (засновник та керівник з 1990 року доцент Л. Г. Вуєць): відкрита індивідуальна спеціалізація, розроблені програма та курс дисциплін, що внесені до навчального плану; запропоновано модуль дисципліни для ЦППКФ; з 2003/04 навчального року ліцензовано нову спеціальність 7.092703 – «Технологія розробки, виготовлення та оформлення пакувань».
  • стабілізація технологічних процесів відтворення інформації взаємодією елементів друкарського контакту (керівник професор, д.т.н. Величко О. М.). Проводяться теоретичні та емпіричні наукові дослідження; опубліковано 67 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях; отримано 4 авторських свідоцтва, 5 патенти України; зроблено 9 доповідей на науково-технічних конференціях українського і міжнародного рівня, ведеться підготовка двох аспірантів; розробляються (частково) за цим напрямком держбюджетні теми № 2395, № 2653; одержано дві Почесні грамоти Міносвіти України (2003 та 2004 рр.) за залучення до наукової роботи студентів.