Друк
как создать сайт на Joomla 3

Викладання навчальних дисциплін при підготовці спеціалістів за концепцією, виробленою кафедрою, базується на таких принципах:

 Загальні культурні і професійні якості характеризують професійну культуру, тобто культуру праці, стиль діяльності, вміння взаємодіяти з іншими службами і зовнішніми системами для досягнення виробничих цілей, підвищення фахового рівня як особистого, так і виробничого персоналу. Ці якості мають безпосереднє відношення до рівня культури, екологічності та безпечності виробництва, технологічної дисципліни, наукової організації праці. Окремі дисципліни навчального плану спрямовуються на формування певної групи якостей фахівця, а також на конкретизацію своїх завдань щодо гуманізації освіти та гуманітаризації професійної підготовки.

Поновлення документації завжди спрямовано на поглиблення теоретичної та практичної підготовки з орієнтацією на світові досягнення в галузі видавничо-поліграфічної справи і здійснюється за пропозиціями провідних викладачів, що розглядаються і обговорюються на засіданні кафедри, семінарі, методичній раді та ухвалюються на Раді інституту.

У недалекому майбутньому відбудеться реорганізація видавничо-поліграфічної справи в Україні. Вимоги до інженера-технолога значно зростуть. Практична діяльність інженера у видавничо-поліграфічній сфері матиме різний характер залежно від виконуваних обов’язків.

Завдання технолога, у першу чергу, полягає в розробці нових технологічних процесів. Тут необхідний інженер-дослідник (магістр) чи науковець (кандидат технічних наук). Науково-дослідна робота – складова інженерної діяльності, без якої сьогодні неможливо просуватися вперед.

Якісний дизайн видань – самостійна художня і технічна проблема. Видання повинні бути досконалими за художнім оформленням і технологією виготовлення. Тут необхідний інженер-технолог, що досконало володіє комп’ютерними програмами та має художній смак і хист – технічний редактор (бакалавр і спеціаліст). Забезпечити вирішення технологічних завдань на виробництві зобов’язаний технолог-експлуатаційник.

Отже, підготовка інженерів-технологів кожної спеціалізації здійснюється за трьома-чотирма профілями. Всі вони доповнюють один одного, але й достатньо чітко спеціалізовані. Розподіл сфер праці в інформаційному суспільстві продовжується і, безумовно, буде вдосконалюватися.

У цих умовах не повинно і не може бути застиглих стандартів у підготовці фахівців. Кожний випускник і кожна особистість повинні отримати індивідуальну підготовку. Тому вже на стадії підготовки бакалавра необхідно виявити нахили кожного студента при вивченні професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін і відповідно до цього продовжувати індивідуальну підготовку.

З цією метою на кафедрі ТПВ ВПІ НТУУ «КПІ» студенти залучаються до громадської, науково-дослідної, перекладацької і видавничої діяльності. Під час канікул студентам рекомендується працювати у видавництвах і на підприємствах галузі, розширюючи таким чином практичну підготовку.

Курсове і дипломне проектування, як правило, носить реальний характер, часто виконується на замовлення підприємств і фірм. У виховній роботі завжди підкреслюється, що фахівець з вищою освітою повинен сьогодні досконало володіти своєю спеціальністю, комп’ютером (в обсязі необхідних фахових програм), однією з іноземних мов. Завдяки цьому наші випускники вже сьогодні не знають проблем з працевлаштуванням.

Кафедра ТПВ за період 2009–2011 pp. підготувала 315 бакалаврів, 158 інженерів-технологів, 53 магістри (з них з відзнакою: 26 дипломів бакалаврів, 12 дипломів спеціалістів, 26 дипломів магістрів), 9 кандидатів наук за спеціальністю 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва», веде стажування та підвищення кваліфікації фахівціввидавничо-поліграфічної галузі. Здійснює розробку науково-навчальної літератури та її видання, впроваджує комп’ютерні технології в курсове та дипломне проектування, забезпечує виконання реальних дипломних проектів.

русский бизнес