Субботін Олександр Сергійович. Тема:   "Серія блокнотів НТУУ «КПІ» з розробкою технології виготовлення"

Анотація: У дипломному проекті розглянуто детальну характеристику обраного видання; визначено експертами пріоритетні параметри, якими виявились якість, довговічність і собівартість; детально розглянуто процес розрізування аркушів для виготовлення блокнотів і наведено алгоритм цього процесу; наведено організацію робочого місця для процесу розрізування аркушів.

Для виготовлення блокноту обрано цифровий спосіб друку.  Здійснено вибір сучасного обладнання, а також доцільність його застосування для обраного технологічного процесу за допомогою проведеного порівняльного аналізу, що зазнаочнено на порівняльних діаграмах.

Результатом вибору технологій, обладнання і витратних матеріалів розроблено технологічний процес виготовлення серії блокнотів і побудовано загальну блок-схему; розроблено маршрутно-технологічну карту процесу виготовлення видання на всіх стадіях технологічних процесів.

   У розділі охорони праці було розглянуто етапи організації охорони праці на поліграфічному виробництві, проаналізовано шкідливих і небезпечні для людини факторів, що виникають в процесі виробництва запроектованого видання, а також визначено заходи щодо їх усунення.

Розраховано собівартість виготовлення серії блокнотів та затрати на його виробництво.

Subbotin Oleksandr. Theme: "Series of notebooks of NTUU «KPI» are with development of technology of making"

Abstract: The detailed description of select edition is considered in a diploma project; certainly by experts priority parameters, which quality, longevity and prime price, appeared; the process of scission of folias is in detail considered for making of notebooks and the algorithm of this process is resulted; organization of workplace is resulted for the process of scission of folias.

For making a notebook the digital method of seal is select.  The choice of modern equipment, and also expedience of his application, is carried out for a select technological process by the conducted comparative analysis, that it is rotined evidently on comparative diagrams.

The result of choice of technologies, equipment and expense materials, is develop the technological process of making of series of notebooks and built general flow-chart; it is developed rout-technological map of process of making of edition at all stages of technological processes.

In the section of guard labour the stages of organization of labour protection were considered on a polydiene production, it is analysed shkidlivikh and dangerous for the man of factors which arise up in the process of production of the projected edition, and also certainly measures on their removal.

The prime price of making of series of notebooks and expense is expected on his production.

Сінчук Олег Васильович. Тема: "Настільний календар ТОВ "Метал-Буд" з розробкою технології виготовлення"

Анотація: Дипломний проект присвячений виготовленню сувенірного видання настільного календаря для ТОВ “Метал-Буд” з врахуванням вимог згідно з Держстандартами. В дипломному проекті проведено  вибір пріоритетного напряму виготовлення видання на основі якого побудовано діаграму Парето.

На основі запропонованих технічних характеристик розроблено конструкцію видання, представлено спуски шпальт для офсетного способу друку. Розроблено організацію робочого місця виконання процесу бігування, а також алгоритм цього процесу. Представлено вибір тигельних машин, CTP-систем, друкарського обладнання  на основі порівняльних діаграм.  Виконано експертний аналіз для вибору способу друку.

Розроблено загальну технологічну блок-схему проходження видання, маршрутно-технологічну карту. Здійснено технологічні та економічні розрахунки витратних матеріалів, собівартість продукції.

Розроблено заходи з охорони праці та навколишнього середовища від негативної дії джерела ультрафіолетового випромінювання.

Sinchuk Oleh. Theme: "A table calendar of LTD. Metallic "Line-ups" is with development of technology of making"

Abstract: A diploma project is devoted making of souvenir edition of table calendar for LTD. Metallic “Line-ups” taking into account requirements in obedience to national Standards. In a diploma project the choice of priority direction of making of edition is conducted  which the diagram of Pareto is built on the basis of.

On the basis of the offered technical descriptions the construction of edition is developed, lowerings of columns are presented for the offset method of seal. Organization of workplace of implementation of process of blanking, and also algorithm of this process, is developed. The choice of platen machines is presented, Ctp-system, printing equipment on the basis of comparative diagrams.  An expert analysis is executed for the choice of method of seal.

The general technological flow-chart of passing of edition is developed, rout-technological map. The technological and economic calculations of expense materials, unit cost, are carried out.

Measures are developed on a labour and environment protection from the negative action of source of ultraviolet.

Рубан Ольга Володимирівна. Тема: «Фірмовий календар з розробкою технології виготовлення»

Анотація: Розроблено конструкцію та дизайн фірмового календаря, обрано відповідні витратні матеріали та запроектовано найбільш раціональний технологічний процес виготовлення. Наведено економічні розрахунки та проаналізовані правила охорони праці.

Olga Ruban. Theme: «Corporate calendar with the elaboration of technology of making»

Abstract: A construct and design of brandname calendar were developed, elected respective consumables and designed the most efficient production process. Carried out the economic calculations and analyzed the safety rules.

Волкова Яніна Ігорівна. Тема: «Рекламний каталог з розробкою технологічного процесу виготовлення»

Анотація: Розроблено конструкцію та дизайн рекламного каталогу, обрано відповідні витратні матеріали та запроектовано найбільш раціональний технологічний процес виготовлення. Наведено економічні розрахунки та проаналізовані правила охорони праці.

 Yana Volkova. Theme: «The catalogue with the elaboration of technological process of manufacturing»

Abstract:A construct and design of catalogue were developed, elected respective consumables and designed the most efficient production process. Carried out the economic calculations and analyzed the safety rules.