Викладачами кафедри ТПВ з 2015 по 2020 рр. одержано більше 70 патентів і авторських свідоцтв України, опубліковано 6 монографій, більше 20 навчальних посібників і підручників, більше 130 статей і 140 матеріалів доповідей на конференціях, зокрема міжнародних. З них 15 наукових статей, що входять до наукометричної бази Scopus.

За останні 5 років викладачами кафедри захищено 1 докторську (професор Киричок Т. Ю.)  і 5 кандидатських дисертацій (доценти Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л., Зигуля С. М., Сухіна Є. Г., Коротенко О. В.), готується до захисту ще 1 докторська дисертація (доцент Палюх О. О.).

Активна наукова робота викладачів кафедри була відмічена на конкурсах наукових робіт, зокрема, доцент Хмілярчук О. І. отримала Диплом І ступеня Президії Національної Академії наук України у 2011 році за наукову роботу «Технологія отримання і фінішна обробка підшипникових матеріалів для екстремальних умов роботи»; доценти Клименко Т.Є і Талімонової Н .Л. отримали премію Президента України для молодих науковців за 2017 р. за наукову роботу «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції».

Викладачі кафедри продовжують активну роботу в поліграфічній галузі: проводять лекції і семінари, консультування працівників підприємств, активно керують науково-дослідною роботою студентів, беруть активну участь у міжнародних, республіканських, галузевих, університетських конференціях та виставках, публікуються в галузевих виданнях, збірнику наукових праць ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського «Технологія і техніка друкарства» у інших фахових виданнях, у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

При кафедрі працює докторантура та аспірантура. Керівництво аспірантами здійснюють проф. Киричок П. О., проф. Киричок Т. Ю., проф. Роїк Т. А., доц. Палюх О. О. Захисти проводяться за спеціальністю 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва». Головою спеціалізованої вченої ради ВАК є д.т.н, професор Киричок Петро Олексійович, вчений секретар – к.т.н., доцент Клименко Т. Є.

Викладачі кафедри виконують наукові дослідження в рамках НДР, що фінансуються з держбюджету, та за договорами, що фінансуються підприємствами-замовниками.

г/д № 9-2019 від 11.12.2019 р. між КПІ ім. Ігоря Сікорського та ТОВ «НВП «Укрінтех» на виконання НДР «Визначення причин руйнування деталей вузлів і елементів конструкцій друкарського обладнання», 2020-2021 рр., наук. керівник – проф. Т. А. Роїк.

д/б № 2212-п «Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку», 2019-2021 рр., наук. керівник – проф. П.О. Киричок.

г/д № 14-2019  від 02.12.2019 р. між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Державним видавництвом «Преса України» ДУС Президента України на виконання НДР «Технологічні особливості забезпечення якості та експлуатаційних властивостей при виготовленні інтегральних та напівжорстких обкладинок», 2019-2020 рр.,  наук. керівник – доц. Палюх О. О.

г/д № 8-2018 від 09.01.2018 р.  між КПІ ім. Ігоря Сікорського та ТОВ «НВП «Укрінтех» на виконання НДР «Спектральний і структурний аналіз та механічні випробування деталей поліграфічної техніки», 2018-2019 рр., наук. керівник – проф. Т. А. Роїк.

г/д № 05-2018  від 02.12.2018 р. між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Державним видавництвом «Преса України» ДУС Президента України на виконання НДР «Технологічні дослідження та аналіз клеючої здатності окремих видів палітурних клеїв для виготовлення книжкових оправ із матеріалів  з різними адгезійними властивостями», 2018-2019 рр.,  наук. керівник – проф. Киричок П. О.

г/д  № 7-2016 від 11.01.2016 р. між НТУУ «КПІ» та ТОВ «НВП «Укрінтех» на виконання НДР «Дослідження складу, металографічної структури та механічних властивостей деталей тертя друкарського обладнання», 2016-2017 рр., наук. керівник – проф. Т. А. Роїк.

г/д № 6-2015 від 12.01.2015 р.  між НТУУ «КПІ» та ТОВ «НВП «Укрінтех» на виконання НДР «Ідентифікація структури та технічна діагностика металевих матеріалів для деталей тертя друкарських машин», січень-грудень 2015 р.,  наук. керівник – проф. Т. А. Роїк.

г/д № 2 від 10.01.2014 р. між НТУУ «КПІ» та ЗАО НПО «Аерокосмоекологія України» на виконання НДР «Металографічний аналіз та технічна діагностика деталей тертя друкарських машин», 2014-2015 рр., наук. керівник – проф. Т. А. Роїк.

д/б № 2713-п «Розроблення еко-ефективної та ресурсозберігаючої технології одержання та фінішної обробки зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів», 2014-2015 рр., наук. керівник – проф. П.О. Киричок.

г/д № 1 від 19.04.2013 між НТУУ «КПІ» та ЗАО НПО «Аерокосмоекологія України» на виконання НДР «Дослідження фізико-механічних властивостей та структури зносостійких деталей друкарських машин методами неруйнівного контролю та технічної діагностики», 2013-2014 рр., наук. керівник – проф. Т. А. Роїк.

д/б № 2535-п «Технологія виготовлення та  прецизійна  обробка  нових підшипникових матеріалів  підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей», 2012-2013 рр., наук. керівник – проф. П.О. Киричок.

д/б № 2341-п «Ресурсозберігаюча  технологія  синтезу  та  фінішна  обробка  композиційних високотемпературних підшипникових  матеріалів  на основі відходів інструментального виробництва», 2010-2011 рр., наук. керівник – проф. П.О. Киричок.

д/б № М/215 Міжнародний спільний українсько-польський договір на тему: «Вплив технології синтезу та фінішної обробки на оптимізацію властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі нікелю та міді», 2009-2010 рр., наук. керівник – проф. Т. А. Роїк.

д/б № 2140-п «Розробка технології отримання і обробки композиційних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації», 2008-2009 рр., наук. керівник – проф. П.О. Киричок.

г/д № 08-12-169 між КПІ ім. Ігоря Сікорського та «Банкнотно-монетним Двором (БМД) України» на виконання НДР «Дослідження стану зносу технологічного обладнання для друку банкнот та карбування монет», 2008 р., наук. керівник – проф. П.О. Киричок.