1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Патентознавство та інтелектуальна власність

3

2 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-1: Пректування інфраструктури виробництва

5

3 Менеджмент стартап-проектів

3

4 Практикум з іншомовного наукового спілкування-1

1,5

5 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1:
Основи наукових досліджень

2

6 Технології переробки і утилізації виробів-1: Пакувальне виробництво

4

7 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-1: Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань

3

8 Технологічне забезпечення медіавиробництва-1: Аудіовізуальне опрацювання та кросплатформенні медіа

6,5

9 Створення базових моделей видавничо-поліграфічних комплексів

2

  Цивільний захист*

1

  Всього:

30

* Позакредитний модуль

 

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-2: Упровадження проектів

3,5

2 Наукова робота за темою магістерської роботи-2:
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

3

  Н/Д з проблем сталого розвитку

2

3 Практикум з іншомовного наукового спілкування-2

1,5

4 Технології переробки і утилізації виробів-2: Переробка і утилізація виробів

3

5 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-2: Кросмедійні технології

4

6 Моделювання виробничих процесів

3,5

7 Засоби створення мультимедійних видань-1: Електронні медіа

3

8 Технологічне забезпечення медіавиробництва-2: Поелементне перетворення тонового зображення

3,5

9 Технології створення веб-систем -1

3

  Всього:

30

 

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Н/Д з фундаментальної підготовки №1
Математичні методи оптимізації

4

2 Н/Д з фундаментальної підготовки №2
Математичне моделювання систем і процесів

4

3 Практикум з іншомовного наукового спілкування-3

1,5

4 Н/Д з педагогіки
Педагогіка вищої школи

2

5 Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв

4

6 Засоби створення мультимедійних видань-2: Програмні комплекси мультимедійних видань.
Системи створення навчальних дистанційних курсів

6

7 Технології створення
веб-систем -2

6

8 Наукова робота за темою магістерської роботи-2:
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2,5

  Всього:

30

 

 

4 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Науково-дослідна практика

9

2. Виконання магістерської дисертації

21

  Всього:

30

 

Основний фокус освітньої програми

Підготовка конкуренто спроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. Спеціальна освіта для розроблення й проектування технологічних процесів, конструювання, підготовки до виробництва та виробництва друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів, комбінованих видань, образотворчих інформаційних та інших видів виробів видавництва та поліграфії; оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; застосування апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії.

Завантажити освітню програму

 

Нормативні освітні компоненти (загальної підготовки)

 

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

ЗО 1

Засади усного професійного мовлення (риторика)

2

Залік

силабус
НП

ЗО 2

Україна в контексті історичного розвитку Європи

2

Залік

силабус
НП

ЗО 3

Фізичне виховання

5

Залік

силабус
НП

ЗО 4

Іноземна мова

6

Залік

силабус
НП

ЗО 5

Вища математика

16,5

Екзамен

силабус
НП

ЗО 6

Фізика

8

Залік

силабус
НП

ЗО 7

Фізико-хімічні основи поліграфії

8,5

Екзамен

силабус
НП

ЗО 8

Інженерна графіка

3

Залік

силабус
НП

ЗО 9

Прикладна комп’ютерна графіка

4

Залік

силабус
НП

ЗО 10

Теоретична і прикладна механіка

3

Залік

силабус
НП

ЗО 11

Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва

4

Залік

силабус
НП

ЗО 12

Основи електротехніки та електроніки

3

Залік

силабус
НП

ЗО 13

Економіка і організація виробництва

4

Залік

силабус
НП

ЗО 14

Охорона праці та цивільний захист

4

Залік

силабус
НП

ЗО 15

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва

8,5

Екзамен

силабус
НП

ЗО 16

Управління якістю, метрологія, стандартизація та сертифікація у видавництві та поліграфії

4

Екзамен

силабус
НП

ЗО 17

Теорія кольору

3,5

Екзамен

силабус
НП

ЗО 18

Обладнання видавництв і поліграфії

5

Залік

силабус
НП

ЗО 19

Технології обробки інформації

13

Екзамен

силабус
НП

ЗО 20

Вступ до спеціальності

4,5

Екзамен

силабус
НП

ЗО 21

Курсова робота з технологій обробки інформації

1

Залік

силабус
НП

 

 

Нормативні освітні компоненти (професійної підготовки)

 

ПО 1

Технології видавництв та поліграфії

23

Екзамен

силабус
НП

ПО 2

Технології електронних видань

11

Екзамен

силабус
НП

ПО 3

Технології захисту друкованої продукції

5

Екзамен

силабус
НП

ПО 4

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва

9

Екзамен

силабус
НП

ПО 5

Конструювання видань

5,5

Залік

силабус
НП

ПО 6

Переддипломна практика

6

Залік

силабус
НП

ПО 7

Дипломне проектування

6

Захист

силабус
НП

ПО 8

Курсова робота з технологій видавництв та поліграфії

1

Залік

силабус
НП

ПО 9

Курсова робота з проектування видавничо- поліграфічного виробництва

1

Залік

силабус
НП

 

 

 

 

1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Патентознавство та інтелектуальна власність

3

2 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-1: Проектування інфраструктури виробництва

5

3 Створення базових моделей видавничо-поліграфічних комплексів

2

4 Прийняття проектних рішень

3

5 Практикум з іншомовного професійного спілкування-1

1,5

6 Наукова робота за темою магістерської дисертації – 1. Основи наукових досліджень.

2

8 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-1: Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань

3

9 Технологічне забезпечення медіавиробництва-1: Аудіовізуальне опрацювання та кросплатформені медіа

6,5

10. Технології переробки і утилізації виробів-1: Пакувальне виробництво

4

  Всього:

30

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-2: Управадження проектів

3,5

2 Сталий інноваційний розвиток

2

3 Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2

4 Практикум з іншомовного професійного спілкування-2

1,5

5 Технології переробки і утилізації виробів-2: Переробка і утилізація виробів

3

6 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-2: Кросмедійні технології

4

7 Моделювання виробничих процесів

3,5

8 Технологічне забезпечення медіавиробництва-2: Поелементне перетворення тонового зображення

3,5

9 Інтерактивні медіатехнології

2

10 Проектування медіаконтенту

2

11 Ергономіка медіавиробництва

3

  Всього:

30

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Переддипломна практика

14

2. Робота над магістерською дисертацією

16

  Всього:

30

 

 

 

 

Шифр   Спеціальність   Освітня програма  Перший рівень   Другий рівень Третій рівень
186  Видавництво та поліграфія Технології друкованих
і електронних видань
 бакалавр 2020

бакалавр 2018

  магістр професійний

магістр науковий

PhD 2018

 

 

 

1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Вища математика – 1: Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до мат. аналізу.

5,5

2. Фізика – 1: Механіка і молекулярна фізика

3,0

3. Фізико-хімічні основи поліграфії – 1: Органічна і неорганічна хімія

4,0

4. Інженерна графіка

3,0

5. Теоретична і прикладна механіка

3,0

6. Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва– 1: Основи програмування та алгоритмічні мови

3,5

7. Вступ до спеціальності

4,5

8. Україномовні Н/Д (блок 2)

2,0

9. Іноземна мова – 1: Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

10. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Вища математика – 2: Інтегральне числення. Функції однієї змінної. Диференціальні рівняння.

5,0

2. Фізика – 2: Електрика і магнетизм

3,0

3. Фізико-хімічні основи поліграфії – 2: Фізико-хімічні основи технологій поліграфічних виробництв

4,5

4. Прикладна комп’ютерна графіка

4,0

5. Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Організація баз даних

3,0

6. Технології видавничо-поліграфічних виробництв – 1:  Комп’ютеризовані редакційно-видавничі процеси

4,0

7. Основи електротехніки і електроніки

3,0

8. Історичні  Н/Д (блок 1)

2,0

9. Іноземна мова – 1: Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

10. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Вища математика – 3: Елементи теорії поля і теорія рядів.

3,0

2. Фізика – 3: Оптика і квантова фізика

2,0

3. Обладнання видавництв і поліграфії – 1: Поліграфічне обладнання

2,0

4. Технології обробки інформації – 1: Теорія матриць. Статистичні основи обробки матриць

2,0

5. Екологічні  Н/Д

2,0

6. Іноземна мова – 2: Іноземна мова загального-технічного спрямування

1,5

7. Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Загальне матеріалознавство

5,0

8. Технології видавничо-поліграфічних виробництв – 2: Додрукарські і друкарські процеси

5,0

9. Засоби проектування комп’ютерних видавничих систем – 1: Системне програмування та операційні системи

5,5

10. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 1: Основи системного аналізу і теорії систем

2,0

11. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

4 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Вища математика – 4: Основи теорії надійності

3,0

2. Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Видавничо-поліграфічні матеріали

3,5

3. Філософські Н/Д (блок 3)

2,0

4. Психологічні  Н/Д  (блок 4)

2,0

5. Іноземна мова – 2: Іноземна мова загального-технічного спрямування

1,5

6. Технології обробки інформації – 2: Теоретичні основи цифрового рисунку

2,5

7. Технології видавничо-поліграфічних виробництв – 3: Післядрукарські та обробні процеси

4,5

8. Засоби проектування комп’ютерних систем електронних видавництв – 2: Комп’ютерні мережі

2,5

9. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 2: Схемотехніка ЕОМ

2,5

10 Фотореєстраційні процеси – 1: Оптичні методи реєстрації інформації

1,5

11. Технології цифрового друку – 1: Технології термотрансферного і широкоформатного друку

4,5

 

12. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

5 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Теорія кольору

3,5

2. Технології обробки інформації – 3: Обробка текстової інформації

4,0

3. Обладнання видавництв і поліграфії – 2: Друкарське обладнання

2,0

4. Технології видавничо-поліграфічних виробництв  – 4: Спеціальні види друку

4,0

5. Засоби проектування комп’ютерних систем електронних видавництв – 3:
Системи автоматизованого проектування

4,5

6. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 3: Системотехніка КВС

2,5

7. Соціально-гуманітарні Н/Д №1 (блок 6)

2,0

8. Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

1,5

9. Фотореєстраційні процеси – 2: Процеси закріплення інформації на носіях

6,0

  Всього:

30

 

6 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Охорона праці та цивільний захист

4,0

2. Управління якістю у поліграфії (Метрологія)

4,0

3. Технології обробки інформації – 4:  Обробка графічної інформації

3,5

4. Правові Н/Д  (блок 5)

2,0

5. Іноземна мова професійного спрямування –  1: Іноземна мова професійного спрямування

1,0

6. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 4: Проектування і розрахунок КВС

3,0

7. Технології мережевих та локальних електронних видань – 1: Технології електронних видань

3,5

8. Мультимедійні технології відновлення раритетних видань

3,5

9. Технології створення веб сторінок – 1: Розроблення сайтів

4,5

10. Технології цифрового друку – 2: Технології 3D-друку

2,5

  Всього:

31,5

 

7 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Економіка і організація виробництва

3,0

2. Соціально-гуманітарні Н/Д №2 (блок 6)

3. Технології мережевих та локальних електронних видань – 2: Технології створення мультимедійних продуктів

4,0

4. Іноземна мова професійного спрямування – 2

1,5

5. Проектування і розрахунок видавничих та поліграфічних процесів – 1: Проектування технологічних процесів

3,5

6. Технології захисту електронних мультимедійних видань – 1: Технології захисту друкованих видань

2,5

7. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 5:

Технології підготовки періодичних електронних видань

2,5

8. 3D-моделювання та анімації

3,5

9. Автоматизоване проектування видань і паковань

3,5

10. Технології створення веб сторінок – 2: Конструювання шаблонів

3,0

  Всього:

27,0

 

8 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 6: Технології тестування електронних видань

3,5

2. Проектування і розрахунок видавничих та поліграфічних процесів– 2: Проектування і розрахунки виробничих процесів

3,5

3. Технології захисту електронних мультимедійних видань – 2: Технології захисту електронних та мультимедійних видань

2,5

4. Управління технологічними процесами

2

5. Переддипломна практика

5,0

6. Виконання атестаційної роботи

5,0

  Всього:

21,5

 

 

 

 

Відповідно до поданої заяви до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення акредитації освітньої програми “Технології друкованих і електронних видань” її представниками було поінформовано гаранта освітньої програми, що візит експертної групи відбудеться у період із 18.03.2020 р. по 03.04.2020 р.

Нормативні документи:

Каталоги вибіркових дисциплін:

Відгук генерального директора Банкнотно монетного двору НБУ Баглая В. А.

Відгук голови Держкомтелерадiо Наливайка О. І.

Відгук головного інженера ДВ “Преса України” ДУС Президента України Костінського А. О.

Відгук начальника друкарського цеху ТОВ “Мега-Поліграф” Козенка Є. І.

Відгук директора Видавничого дому “АртЕк” Надії Поночовної

Відгук начальника друкарського цеху ТОВ “Мега-Поліграф” Козенко Є. І.

Відгук директора Видавничого дому “АртЕк” Надії Поночовни

Відгук директора ДП “Київська офсетна фабрика” Ігоря Пришляка

Відгук заступника директора з виробництва ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” Середи Р. І.

Відгук заступника генерального директора ТОВ “СПЕКЛ” Шевченко Т. О.

Відгук Product Designer/UX Architect, Consumer Reports (USA) Сухіної Є. Г.

Відгук дизайнерa продукту Encircle Артемчук Валентини

Відгук графічного дизайнера Netcracker Tehnology Литвененка С. І.

Відгук IT консультанта MSG Global Solutions Альони Романенко

Нормативні документи:

Каталоги вибіркових дисциплін:

Бакалаврат:

денна форма навчання
Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія 2020 р.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія 2019 р.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія 2018 р.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія 2017 р.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія 2016 р.

 

заочна форма навчання
Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія 2020 р.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія 2019 р.

 

Робочі навчальні плани (бакалаври, магістри):

денна форма навчання

Робочий навчальний план підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія за 2019-2020 н.р.

Робочий навчальний план підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія за 2018-2019 н.р.

Робочий навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія, напряму підготовки 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа за 2017-2018 н.р.

Робочий навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія, напряму підготовки 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа за 2016-2017 н.р.

 

заочна форма навчання

Робочий навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія, напряму підготовки 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа за 2017-2018 н.р.

Робочий навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія, напряму підготовки 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа за 2016-2017 н.р.

Інтегрований робочий навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія, напряму підготовки 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа за 2016-2017 н.р.

Інтегрований робочий навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія за 2016-2017 н.р.