Практика магістрів

Практика у здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання є невід’ємною складовою та заключною ланкою практичної підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія».

Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за спеціальністю. Вона надає здобувачеві вищої освіти практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, пов'язаних із організацією та управлінням технологічними процесами та пов’язаною із ними дослідницькою діяльністю. Під час проходження практики здобувач вищої освіти повинен виконати самостійне наукове дослідження, творчо застосовуючи теоретичні знання, набуті під час навчання, для вирішення широкого кола видавничо-поліграфічних завдань. Інформаційно-аналітичні матеріали практики складають основу магістерської дисертації.

Зміст і послідовність практики визначається робочою програмою, яка розробляється кафедрою згідно до навчального плану та затверджуються директором інституту.


 

Документи, форми, бланки, навчально-методичні матеріали для проходження практики

Силабус

Робоча програма проведення практики здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань»

Навчальний посібник (методичні рекомендації з питань організації практики для магістрів зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»)

Форма договору (2023)

Форма щоденника практики студентів


Перелік баз практик

 • Видавництво «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського (м.Київ)
 • Акціонерне товариство «УКРПОШТА» (м.Київ)
 • Видавництво Марка Мельника, Фізична особа-підприємець Мельник Марк Юрійович
 • ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (м. Обухів, Київськ обл.)
 • ТОВ «Летс Прінт» (м.Київ)
 • ТОВ «Поліграфічний комбінат «Типографія від А до Я» (м.Київ)
 • ТОВ «Свєтпринт» (м.Київ)
 • ТОВ «Колор Консалтинг Плюс» (м.Київ)
 • Міністерство освіти і науки «Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну» (м.Біла-церква, Київська обл.)
 • ТОВ «Друк як мистецтво» (м.Київ)
 • ТОВ «Друкарня Вольф» (м.Київ)
 • Банкнотно-монетний двір Національного банку України (м.Київ)
 • ДП «Поліграфічний комбінат «ЗОРЯ» (м.Київ)
 • ДП «Поліграфкомбінат Україна» (м.Київ)
 • тощо.