Педагогічна практика

Педагогічна практика аспірантів є обов’язковим складником освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Педагогічна практика аспірантів – це багатогранний процес професійної, психологопедагогічної та методичної підготовки майбутніх викладачів вищої школи, який дозволяє синтезувати теоретичні знання та практичний педагогічний досвід, теоретичну і практичну фахову підготовку аспіранта та майбутню викладацьку діяльність. Педагогічна практика створює можливості для формування готовності майбутніх науковопедагогічних працівників до проведення навчально-виховної роботи зі студентами, потреб здобувати і застосовувати нові теоретичні та методичні знання з одночасним засвоєнням педагогічного досвіду. Під час педагогічної практики аспіранти закріплюють та поглиблюють педагогічні знання, вміння, розвивають творчі здібності, педагогічне мислення. Важливого значення набуває розвиток комунікативної культури майбутніх викладів вищої школи, формування навичок педагогічної взаємодії та співробітництва зі студентами. Під час проходження педагогічної практики аспіранти знайомляться з організаційною структурою університету, особливостями його функціонування, який відображається у освітніх принципах, чинниках, формах організації освітнього процесу, меті, засобах діяльності, культурних традиціях, цінностях тощо.


Документи, форми, бланки, навчально-методичні матеріали для проходження практики

Силабус

Навчальний посібник (Рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії» зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»)


Перелік баз практик

Аспіранти мають бути орієнтовані на проходження практики на кафедрі технології поліграфічного виробництва або репрографії КПІ ім. Ігоря Сікорського; у ЗВО України; в Інститутах НАН України, які проводять педагогічну діяльність та мають наукові здобутки у сфері наукової проблематики аспірантів (за наявності відповідних договорів між установами). Для проходження практики ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського залучає аспірантів безпосередньо у навчальний процес.