Положення про структурний підрозділ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАФЕДРУ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ІНСТИТУТУ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Кафедра технології поліграфічного виробництва (надалі ТПВ) – це базовий структурний підрозділ університету та Видавничо-поліграфічного інституту (надалі – ВПІ), що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за напрямом підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» та за спеціальностями 7/8.05150101 «Технології друкованих видань», 7/8.05150105 «Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань».

1.2. Кафедра ТПВ створюється за умови, що до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри.

1.3. Кафедра ТПВ входить до складу Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ». Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти та аспіранти.

1.4. Штатний розпис кафедри затверджує ректор університету за поданням директора ВПІ НТУУ «КПІ».

1.5. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом НТУУ «КПІ», Правилами внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та цим Положенням.

1.6. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

2.1. Забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти для здобуття студентами вищої освіти. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями.

2.2. Забезпечення практичної підготовки осіб, які навчаються в університеті, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

2.3. Провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності.

2.4. Забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

2.5. Налагодження міжнародних зв’язків при провадженні міжнародної діяльності університету в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.

2.6. Забезпечення підготовки аспірантів і докторантів та фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

2.7. Розробка підручників, навчальних посібників і наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри та забезпечення академічної присутності кафедри у глобальній мережі Інтернет.

2.8. Організація стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників кафедри.

2.9. Діяльність кафедри ТПВ здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрями й завдання, зазначені в цьому Положенні. План роботи кафедри обговорюється і затверджується на її засіданні.

2.10. Основні завдання діяльності кафедри ТПВ обговорюються на засіданні кафедри. Рішення, прийняті на засіданні кафедри, є обов’язковими для її працівників. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини науково- педагогічних та наукових працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри. Під час засідання кафедри ведеться протокол, який підписують завідувач кафедри (його заступник) і секретар кафедри. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші особи.

 

3. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ

3.1. Функції кафедри ТПВ у сфері освітнього процесу:

-     забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін;

-     подання пропозицій директору ВПІ щодо формування розкладу навчальних занять;

-     забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціальностей кафедри;

-     організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів;

-     підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах;

-     здійснення атестації студентів зі спеціальностей кафедри, забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій;

-     організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра;

-     призначення та організація роботи кураторів академічних груп;

-     участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.

3.2. Функції кафедри ТПВ у сфері методичної діяльності:

-     розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри;

-     розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки;

-     розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;

-     створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри;

-     розроблення засобів оцінювання набутих у процесі навчання компетентностей студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів;

-     рецензування та експертиза навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри;

-     організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри;

-     забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;

-     розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціальностями кафедри;

-     участь у розробленні інформаційних пакетів ВПІ, у складі якого перебуває кафедра.

 3.3. Функції кафедри ТПВ у сфері наукової та інноваційної діяльності:

-     забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами кафедри і працівниками наукових підрозділів, що входять до складу ВПІ, досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності;

-     організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними, природничими та інженерними напрямами із залученням до наукового керівництва магістрантами та аспірантами провідних учених університету й академічних інститутів;

-     посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання НДР;

-     участь у розвитку інноваційних структур на базі університету (наукового парку, технопарку, бізнес-інкубаторів) за пріоритетними науковими напрямами кафедри;

-     здійснення заходів із створення об’єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також трансфер технологій, зокрема через інноваційне середовище Наукового парку «Київська політехніка», і реалізація ліцензійних договорів;

-     виконання міжнародних наукових проектів та програм, грантів, договорів на замовлення іноземних організацій і компаній;

-     здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, WebofScienceта ін.).

3.4. Функції кафедри ТПВ у сфері організаційної діяльності:

-     надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розпису;

-     організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів;

-     налагодження та підтримання зв’язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями;

-     сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників;

-     організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри;

-     підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри;

-     організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри (3–5 цікавих матеріалів на тиждень, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус» відповідно до Положення про типовий сайт кафедри НТУУ “КПІ”;

-     забезпечення інформування про результати діяльності кафедри;

-     забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих Вчених рад;

-     ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання;

-     визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

-     створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні крі. иа університету.

3.5. Функції кафедри ТПВ  у сфері міжнародної діяльності:

-     підготовка (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання;

-     ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри та навчально-наукового інституту;

-     підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах;

-     участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікації у міжнародних виданнях;

-     делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

-     забезпечення підготовки іноземних студентів;

-     розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проектах;

-     внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо);

-     забезпечення участі працівників кафедри в міжнародних професійних організаціях;

-     висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ ТПВ

4.1. Керівництво кафедрою ТПВ здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.

4.2. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

4.3. Завідувач кафедри ТПВ обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу ВПІ та кафедри. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт.

4.4. Завідувач кафедри ТПВ забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

4.5. Завідувач кафедри ТПВ забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, директора ВПІ, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг.

4.6. Завідувач кафедри ТПВ підпорядкований директору ВПІ і діє на підставі посадової інструкції та умов контракту.

4.7. Відповідно до Положення про наукового керівника підрозділу на кафедрі може бути обрано наукового керівника та наукового консультанта.

4.8. Фінансування кафедри ТПВ здійснюється в межах коштів ВПІ. Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри може здійснюватися через відповідні підрозділи на рівні ВПІ.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ТПВ

5.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

5.2. Діяльність кафедри припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України, за рішенням Вченої ради університету.