Відгуки на ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Сучасні тенденції розвитку технологій видавничо-поліграфічного виробництва визначаються трьома головними напрямами — удосконалення технологій оброблення текстово-ілюстраційної інформації, зокрема, урізноманітнення алгоритмів і підвищення їх продуктивності для опрацювання тонових зображень для всіх видів видань і паковань; автоматизація і комп’ютеризація технологічних процесів відтворення друкованих і електронних видань та їх стандартизація; удосконалення та створення нових технологічних матеріалів для забезпечення процесу виготовлення друкованої продукції на вимогу часу. Всі три напрями удосконалення успішно розвиваються, оскільки важливим є врахування тенденцій ринку як електронних мультимедійних так і друкованих видань та паковань, який увиразнюється збільшенням попиту на оригінальну за зовнішнім видом рекламну продукцію та паковання різноманітної конструкції та зменшенням їх середніх накладів. Саме ці тенденції вносять перерозподіл пріоритетів у напрями досліджень, оскільки існуючі методи і засоби опрацювання, друкування і опорядження продукції з їх усталеними технологічними вадами залишаються малоефективними у малотиражній конструктивно різноманітній, зокрема й друкованій, продукції, якість якої на вимогу часу повинна бути незмінно високою. Тож такі тенденції вимагають ґрунтовного підходу до раціонального застосування сучасних технологій, створення нових та вдосконалення існуючих процесів оброблення, реєстрації, друкування, поширення текстово-ілюстраційної інформації в друкованому і електронному вигляді, оновлення і розроблення нових матеріалів для реалізації технологічного забезпечення виробництва.


Мета і завдання освітньої програми «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти — освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки докторів філософії за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія — підготовка високо кваліфікованих, інтегрованих у Європейський та світовий науково-освітній простір фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві, здатних до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у видавничо-поліграфічній галузі та викладацької роботи у закладах вищої освіти.


Розроблення і вдосконалення її змісту, наповнення освітніх компонент, структури навчального процесу є головним завданням кафедр репрографії та технології поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ) КПІ ім. Ігоря Сікорського — провідного вищого навчального закладу України.
Розпочалося обговорення проєкту ОНП «Видавництво та поліграфія». Директор ВПІ Петро Киричок звернувся до керівників підприємств, організацій і наукових установ видавничо-поліграфічної галузі, випускників Видавничо-поліграфічного інституту з листом щодо загальної оцінки змісту освітньо-наукової програми, рекомендацій, пропозицій, що сприятиме вдосконаленню навчального процесу підготовки науковців, здатних до найвищих досягнень в освітньо-науковому середовищі.

Надійшли відгуки з обговорення проєкту ОНП від керівників і представників установ, організацій, фірм, діячів галузевої та академічної спільноти, науковців щодо мети, завдань, структури, наповнення змісту освітнього та наукового складників програми.

Завідувач кафедри медіатехнологій та видавничо-графічних систем Української академії друкарства, док.техн.наук, професор Богдан Ковальський у позитивному відгуку з рекомендацією до затвердження відзначив основний фокус програми — спеціальна освіта для розроблення наукових і методологічних основ проектування, створення, дослідження і вдосконалення друкованих, електронних мультимедійних та комбінованих видань, паковань, образотворчих інформаційних виробів, видавничих систем, інструментально-технічних засобів, технологічних процесів, матеріалів і технічного та технологічного забезпечення опрацювання, підготовки до виробництва та виробництва видавничо-поліграфічної продукції, та її комплексність — процеси і вироби видавничо-поліграфічного виробництва, що дає можливість деталізувати тематику досліджень, зосереджуючи увагу на актуальних проблемах, що потребують науково-прикладних рішень.

Керівник відділу продажу флексографських матеріалів ТОВ «МАКХАУС», канд.техн.наук, доцент Олена Байдак позитивно оцінила представлений проєкт ОНП «Видавництво та поліграфія» на здобуття ступеня доктора філософії і підкреслила тісну співпрацю з Видавничо-поліграфічним інститутом (ВПІ) КПІ ім. Ігоря Сікорського з підтримки начального процесу всіх рівнів вищої освіти, наукових розробок науково-педагогічних працівників та аспірантів.
Виділила декілька важливих особливостей щодо назви програми, обсягу освітнього складника 40 кредитів, наукового складника з чітким виокремленням і визначенням кожного етапу підготовки дисертації, відповідність освітніх компонент і змісту програмних результатів навчання визначеним компетентностям, що забезпечує окреслену в ОНП мету підготовки.
Запропонувала в навчальному і робочому планах освітнього складника зосередити увагу на евристичному методі опанування знань, зокрема більшу частину аудиторних годин приділити комп’ютерним практикумам, оскільки робота з пошуку і вивчення новітніх розробок, зокрема і в міжнародних наукометричних базах, та їх аналіз дасть поглиблення розуміння обраної для досліджень тематики і сприятиме розробленню оригінальних науково-технічних рішень.

Директор Рекламної агенції «Да Вінчі», видавець журналу PrintPlus Ігор Агарков підтримав у позитивному відгуку розроблену освітньо-наукову програму «Видавництво та поліграфія» та зазначив декілька аспектів:
—  важливість для видавничо-поліграфічної галузі, з огляду на стрімкий розвиток технологій, інновації в напрямку проектування, розроблення різноманітних видань включно з електронними версіями раритетних,  устаткування та матеріалів для їх реалізації, методів та засобів контролю поліграфічної продукції, що потребує наявності висококваліфікованих кадрів, здатних до науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної роботи;
— охоплення запропонованими програмою компетентностями всього необхідного спектру здатностей, якими повинен володіти сучасний науковець та фахівець, що займатиметься підготовкою кадрів у закладах вищої освіти.
Рекламна агенція «Да Вінчі» підтримує розроблену освітньо-наукову програму «Видавництво та поліграфія» та всіляко сприятиме удосконаленню підготовки фахівців шляхом публікації результатів наукових досліджень, запрошення на івенти, семінари, інформаційної підтримки тощо.

Заступник директора Центру Папірництва і Поліграфії Лодзької Політехніки (Польща), доктор технічних наук, інженер Світлана Хаджинова у позитивному відгуку рекомендувала затвердити освітньо-наукову програму «Видавництво та поліграфія» на здобуття ступеня доктор філософії за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія, яка є актуальною і відповідною сучасним вимогам освітнього процесу і тенденціям розвитку галузевої науки. Також відзначила мету програми — інтеграція у Європейський та світовий науково-освітній простір, що загалом передбачає удосконалення інженерних, мовних, наукових знань та створення нових теоретичних поглядів і прикладних технічних рішень, та перелік компетентностей, програмних результатів навчання, освітніх компонент, кроків виконання наукової роботи з підготовки дисертації, які повністю узгоджуються з метою і завданнями підготовки фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології.

Провідний спеціаліст ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Графітех», д-р екон. наук О. В. Мельников у своєму відгуку загалом позитивно оцінив проєкт освітньо-наукової програми «Видавництво та поліграфія» на здобуття ступеня доктора філософії у Видавничо-поліграфічному інституті та рекомендував до затвердження на Вченій раді університету і підкреслив не тільки ґрунтовну роботу з удосконалення науково-освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, а й глибоке розуміння теоретичних і прикладних аспектів сучасної проблематики видавничо-поліграфічного виробництва.

Державне видавництво «Преса України» в особі головного інженера А. О. Костінського підтримали представлений проєкт програми, рекомендували до затвердження і впровадження в науково-освітній процес як актуальний і ґрунтовний документ, проте висловили пропозицію щодо розширення тематики науково-дослідних робіт і інженерних прикладних розробок у напрямку створення, формування структури і конфігурації елементів видань, їх комплектації та новітніх технологій виготовлення як друкованих, так і електронних та комбінованих видань.

Завідувач кафедри медіасистем та технологій Харківського національеного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) професор Володимир Ткаченко оцінив програму у відгуку позитивно і рекомендував до затвердження на Вченій раді КПІ ім. Ігоря Сікорського. Також зазначив, що вдосконалення освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є вкрай важливим, оскільки вимагає зосередити увагу на освітній і науковій складових. Видавничо-поліграфічний інститут досяг балансу – 40 кредитів освітньої складової забезпечені ґрунтовними дисциплінами, що охоплюють той перелік компетентностей, який характеризує доктора філософії з видавництва та поліграфії. Всі обов’язкові освітні компоненти складають 75 % кредитів, а вибіркові – 25 %. Цього достатньо, щоб здобувачі ступеня доктора філософії отримали поглиблені знання для створення нових та вдосконалення існуючих технологій у видавничо-поліграфічній галузі. Наукова складова повністю відповідає змісту підготовки атестаційної роботи – дисертації, і визначає згідно вимог якість наукових здобутків – кількість публікацій, апробацій, форму звітності і т.п.

Головний технолог-начальник технологічного відділу Банкнотної фабрики Банкнотно-монетного двору Національного банку України  Віталій Маслюк у позитивному відгуку рекомендував до затвердження освітньо-наукову програму «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія. Відмітив, що освітня програма має потужну складову щодо вивчення поліграфічних технологій та висловив зацікавленість і запропонував, зважаючи на стрімкий розвиток технологій та впровадження інновацій у виробництво (зокрема виготовлення друкарських форм), у включенні дисципліни, пов’язаної з використанням лазерних технологій в поліграфії. Окрім цього, задля поліпшення і забезпечення освітньої програми щодо новітніх технологій виготовлення захищеної друкованої продукції, може бути розглянута можливість проведення окремих видів дослідження на нашому виробництві та надання консультативної допомоги.

Відгуки на ОП «Технології друкованих і електронних видань» першого (бакалаврського) рівня (2020 р.)

Директор ТОВ «Салютіс Прінт» Анатолій Лисенко

Директор ПП «РА Да Вінчі»

Директор ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» Сорокін В. П.

Головний редактор державного спеціалізованого видавництва «Мистецтво» Надія Прибега

Комерційний директор ТОВ «ЯВА-ІН», к.т.н. Антон Несхозієвський

Начальник відділу пластин ТОВ «МАКХАУС», к.т.н., доцент Олена Байдак

Комерційний директор ТОВ «Перша українська сувенірна компанія» Лебедь І. В.

Головний інженер А. О. Костінський Державного видавництва «Преса України»

Директор поліграфічної фірми «ТІМ-СЕРВІС» Пономаренко О. О.

Директор ТОВ «Українська Універсальна Гільдія» Олександр Ляшенко

Головний технолог ТОВ «Палп Мілл Прінт» Гудзь А. Р.

Директор видавничого дому «АртЕк» Поночовна Н. Ю.

Проджект менеджер компанії «Уніпринт» Бєльський М.Є.

Студентка 3 курсу кафедри репрографії, групи МВ-71 Фідоренко В.О.

Інженер-матеріалознавець зі спеціальності «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» Шкрид М. В.